Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

Betrokkenheid is belangrijk

Als school zien we betrokkenheid van ouders en verzorgers als cruciaal. Kinderen zijn een deel van de dag op school, maar nog veel meer thuis. Opvoeden zien wij dus als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Door betrokken te zijn bij de school en de ontwikkeling van het kind, creëer je verbinding. Deze verbinding tussen school, kind en ouder is essentieel en bevordert de ontwikkeling.

Communicatie met ouders

We willen graag korte lijnen met de ouders van onze leerlingen. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor uw kind. Klasbord is een veilige online omgeving om allerlei informatie uit te wisselen tussen ouders en de school. Klasbord wordt gebruikt om berichten te sturen aan de leerkrachten, ziekmeldingen door te geven, in te schrijven voor gesprekken en voor het versturen van algemene informatie zoals de oudernieuwsbrief.  Ieder kind ontvangt een unieke inlogcode wanneer hij of zij bij ons op school start.

Medezeggenschapsraad

De MR denkt mee met de school.  Op verschillende gebieden wordt advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR zelfs instemmingsrecht.

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. Er wordt gesproken over o.a. de schoolgids, formatie, vrije dagen, verkeersveiligheid en beslissingen op schoolniveau. De directeur sluit bij iedere vergadering aan om belangrijke zaken te vertellen en de mening van de oudergeleding te horen.

Ouderpanel

Het ouderpanel is een klankbord voor de school bestaande uit een aantal betrokken ouders die mee willen denken over verschillende onderwerpen. Het ouderpanel komt samen om met een collega van de school het gesprek aan te gaan over wat er allemaal speelt. Deze gesprekken geven een waardevolle inbreng voor het team om verder mee aan de slag te gaan.

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen van de school. Dit groepje leerlingen gaat in gesprek met de leerlingen van de hele school en denken mee over schoolzaken. Regelmatig komt de leerlingenraad samen met de directeur om ideeën uit te wisselen.

Betrokken bij het dorp

De school heeft contacten met verschillende clubs, organisaties en bedrijven in Lepelstraat. Door dit contact te onderhouden proberen wij het dorp te betrekken bij ons onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan muziekworkshop van de harmonie, een workshop banden plakken bij de fietsenmaker en activiteiten in de kerk.

NewKids

In ons schoolgebouw zit ook kinder- en peuteropvang NewKids. Gedurende het jaar zijn er verschillende overlegmomenten tussen de peuteropvang en onze kleutergroep. Gedurende het schooljaar worden er ook regelmatig gezamenlijk activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van NewKids.